Učlanite se u Komoru medijatora Srbije

Izaberite članstvo u Komori koje odgovara Vašim potrebama.

Komora medijatora Srbije – Učlanite se!

Pripravni članovi

Z

Prisustvo na druženjima medijatora
Konsultacije oko vaše medijacije
✖ Pravna pomoć u Vašoj prvoj medijaciji
✖ Kancelarija za Vašu prvu medijaciju
✖ Osnovna obuka za medijatora
✖ Specijalizovana obuka za medijatora
✖ Naprednu obuku za medijatora
Angažovanje nekog od naših medijatora za Vaš spor

Redovni članovi

Z

Prisustvo na druženjima medijatora
Konsultacije oko vaše medijacije
Pravna pomoć u Vašoj prvoj medijaciji
Kancelarija za Vašu prvu medijaciju
Osnovna obuka za medijatora
Specijalizovana obuka za medijatora
Naprednu obuku za medijatora
Angažovanje nekog od naših medijatora za Vaš spor

Korporativni članovi

Z

Prisustvo na druženjima medijatora
Konsultacije oko vaše medijacije
Pravna pomoć u Vašoj prvoj medijaciji
Kancelarija za Vašu prvu medijaciju
Osnovna obuka za medijatora*
Specijalizovana obuka za medijatora**
Naprednu obuku za medijatora***
Angažovanje nekog od naših medijatora za Vaš spor****

* 3 osnovne obuke – jednokratno
** 3 specijalizovane obuke – jednokratno
*** 3 napredne obuke – jednokratno
**** Za 3 medijacije – godišnje

VIP članovi

Z

Prisustvo na druženjima medijatora
Konsultacije oko vaše medijacije
Pravna pomoć u Vašoj prvoj medijaciji*
Kancelarija za Vašu prvu medijaciju**
Osnovna obuka za medijatora
Specijalizovana obuka za medijatora***
Naprednu obuku za medijatora
Angažovanje nekog od naših medijatora za Vaš spor****

* 2 puta pravna pomoć u Vašoj prvoj medijacij
** 2 puta korišćenje kancelarije za Vašu prvu medijaciju
*** dve besplatne specijalizovane obuke godišnje
**** 2 puta godišnje angažovanje nekog od naših medijatora za Vaš spor

Članarina se uplaćuje na kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Predstavljene cene su na mesečnom nivou.

Polaznici Međunarodnog centra ostvaruju 50% popusta na iznos godišnje članarine za redovne članove.

Komora Medijatora Srbije

Komora Medijatora je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, zasnovano na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica osnovano radi unapređenja i ostvarivanja ciljeva Komore.

O Komori Medijatora Srbije

Komora Medijatora predstavlja glas medijatora u Republici Srbiji i nosilac je poslovnog i regulatornog okruženja iz oblasti medijacije i propisa koji su u neposrednoj vezi sa medijacijom uz aktivno učešće i partnerstvo sa predsednikom Republike Srbije, Vladom Republike Srbije, autonomnim pokrajinama, lokalnim samoupravama, privredom i predstavnicima privrede, pravnim i srodnim fakultetima, drugim relevantnim ustanovama i organizacijama u Republici Srbiji kao i međunarodnim institucijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Komora Medijatora Srbije osniva se radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja razvoja medijacije, kao i propisa koja su u neposrednoj vezi sa medijacijom; zastupanja interesa medijatora; sistematizacije i objedinjavanja pravnih i stručnih dokumenata poslovnog povezivanja i informisanja članova u oblasti medijacije; unapređenja društvene mreže za članove Komore Medijatora; podizanja konkurentnosti pravne nauke.

U delokrug rada Komore Medijatora, spada i sledeće:

 • definisanje strategije razvoja medijacije, ali i propisa koji su u neposrednoj vezi sa medijacijom:
 • saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim i sličnim udruženjima, kao i drugim organizacijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave medijacijom;
 • iniciranje i učestvovanje u realizaciji razvojnih projekata od interesa za pravnu nauku i pravnike u Republici Srbiji, a posebno od značaja za medijaciju kao dela pravne doktrine;
 • povezivanje svojih članova sa naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim institucijama i podsticanje razvoja medijacije u svom pravcima razvoja;
 • praćenje tekuće pravne problematike vezane za medijaciju, po oblastima i informisanje članova o svim novostima, izmenama i dopunama zakona koji su u koaliziji sa medijacijom i sl.;
 • modernizacija i formiranje savremenih informacionih tokova;
 • pristupanje različitim internet servisima u cilju informisanja i drugih usluga u oblasti pravnog informisanja;
 • povezivanje svojih članova sa institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • pružanje usluga konaltinga i različitih oblika pravne i druge pomoći svojim članovima;
 • organizovanje prezentacija novih zakona, pripremanje i promovisanje tipskih akata iz oblasti medijacije;
 • organizacija (samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama) stručnih seminara, skupova, savetovanja i drugih oblika edukacije u oblasti medijacije;
 • objavljivanje knjiga i drugih publikacija i časopisa o pitanjima koje se odnose na pravnu nauku, a posebno na oblast medijaciju;
 • davanje saveta i pružanje podrške svojim članovima;
 • pozicioniranje i eventualno pružanje usluga na tržištu, kao i eventualno obavljanje drugih delatnosti privrednog karaktera;
 • vršenje drugih usluga po zahtevu članova i trećih lica;
 • obavljanje i drugih poslova od interesa za pravnu nauku i medijaciju, samostalno i/ili u saradnji sa državnim organima i organizacijama, naučnim i drugim institucijama i ustanovama;
 • posredovanje-medijacija;
 • osnivanje odgovarajućeg medija (internet portal/elektronski magazin) u skladu sa pozitivno – pravnim propisima u Republici Srbiji.

ČLANSTVO U KOMORI MEDIJATORA

Sticanje svojstva člana u Komori Medijatora

Članovi Komore Medijatora mogu biti, medijatori-posrednici upisani u Registar posrednika Ministarstva pravde RS, studenti fakulteta u Republici Srbiji, kao i privredni subjekti koji obavljaju registrovanu delatnost u Republici Srbiji, a koja prihvataju ciljeve i akta Komore Medijatora i koji podnesu prijavu za učlanjenje, na način regulisan ovim Statutom.

Izuzetno, članovi Komore Medijatora mogu biti i druga lica po odobrenju predsedika i/ili lica koje on ovlasti.

Članstvo u Komori Medijatora je dobrovoljno i postoje sledeći oblici članstva:

 • pripravni članovi;
 • redovni članovi;
 • korporativni članovi;
 • VIP članovi;
 • počasni članovi.

Pripravni članovi Komore Medijatora

Pripravni članovi Komore Medijatora (u daljem tekstu: pripravni članovi) su studenti fakulteta u Republici Srbiji koji potpišu pristupnicu, prihvataju Statut i druga akta Komore Medijatora i učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Pripravni članovi nemaju pravo glasa ni pravo da budu birani u organe i tela Komore Medijatora.

Odluku o prijemu u članstvo Komore Medijatora pripravnog člana donosi predsednik Komore , na osnovu podnete pojedinačne prijave i o tome obaveštava Skupštinu.

Prijava i potrebna dokumentacija za prijem u članstvo Komore Medijatora biće dostupni na internet stranici Komore Medijatora i može se podneti i/ili pisanim putem i/ili putem elektronske pošte.

Izuzetno, predsednik Komore Medijatora može doneti odluku da se u članstvo Komore Medijatora, kao pripravni član, primi i lice koje nije student fakulteta, ukoliko to lice može da doprinese ostvarivanju ciljeva i/ili podizanju ugleda Komore Medijatora.

Protiv odluke predsednika Komore Medijatora o prijemu u članstvo, može se podneti prigovor Komisiji koju formira Skupština, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke. Komisija iz prethodnog stava odlučuje po prigovoru u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora.

Pripravni članovi ne plaćaju članarinu za članstvo u Komori Medijatora.

Redovni članovi Komore Medijatora

Redovni članovi Komore Medijatora (u daljem tekstu: redovni članovi) su fizička lica – državljani Republike Srbije sa završenim fakultetom, koji su upisani u registrator posrednika-medijatora i drugi koji potpišu pristupnicu, prihvataju Statut i druga akta Komore Medijatora i učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.Redovni članovi Komore Medijatora (u daljem tekstu: redovni članovi) su fizička lica – državljani Republike Srbije sa završenim fakultetom, koji su upisani u registrator posrednika-medijatora i drugi koji potpišu pristupnicu, prihvataju Statut i druga akta Komore Medijatora i učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Redovni članovi imaju prava glasa i prava da budu birani u organe i tela Komore Medijatora.

Odluku o prijemu u članstvo Komore Medijatora redovnog člana donosi predsednik Komore Medijatora, na osnovu podnete pojedinačne prijave i o tome obaveštava Skupštinu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave.

Prijava i potrebna dokumentacija za prijem u članstvo Komore Medijatora biće dostupni na internet stranici Komore Medijatora i može se podneti i/ili pisanim putem i/ili putem elektronske pošte.

Izuzetno, predsednik Komore Medijatora može doneti odluku da se u članstvo Komore Medijatora, kao redovni član, primi i lice koje ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, ukoliko to lice može da doprinese ostvarivanju ciljeva i/ili podizanju ugleda Komore Medijatora.

Protiv odluke predsednika Komore Medijatora o prijemu u članstvo, može se podneti prigovor Komisiji koju formira Skupština, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.

Komisija iz prethodnog stava odlučuje po prigovoru u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora.

Redovni član plaća članarinu za članstvo u Komori Medijatora, na osnovu odluke nadležnog organa Komore Medijatora.

Korporativni članovi Komore Medijatora

Korporativni članovi Komore Medijatora (u daljem tekstu: korporativni članovi) su privredni subjekti (pravna lica) u Republici Srbiji, , a koji potpišu pristupnicu, prihvataju Statut i druga akta Komore Medijatora i učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Korporativni članovi imaju prava glasa i pravo da budu birani u organe i tela Komore Medijatora preko svog predstavnika koga imenuju prilikom prijema u članstvo.

Odluku o prijemu u članstvo Komore Medijatora korporativnog člana donosi predsednik Komore Medijatora, na osnovu podnete pojedinačne prijave i o tome obaveštava Skupštinu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave.

Prijava i potrebna dokumentacija za prijem u članstvo Komore Medijatora biće dostupni na internet stranici Komore Medijatora i može se podneti i/ili pisanim putem i/ili putem elektronske pošte.

Izuzetno, predsednik Komore Medijatora može doneti odluku da se u članstvo Komore Medijatora, kao korporativni članovi, prime i privredni subjekti (udruženja građana, zadruge, fondacije, predstavništva, preduzetnici i druge organi i organizacije) koje ne ispunjavaju kriterijume za članstvo iz stava 1. ovog člana, a ukoliko mogu da doprinese ostvarivanju ciljeva i/ili podizanju ugleda Komore Medijatora.

Protiv odluke predsednika Komore Medijatora o prijemu u članstvo, može se podneti prigovor Komisiji koju formira Skupština, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.

Komisija iz prethodnog stava odlučuje po prigovoru u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora.

Korporativni članovi plaćaju članarinu za članstvo u Komori Medijatora,, na osnovu odluke nadležnog organa Komore Medijatora.

VIP članovi Komore Medijatora

VIP članovi Komore Medijatora (u daljem tekstu: VIP članovi) su privredni subjekti (pravna lica) u Republici Srbiji, a koji potpišu pristupnicu, prihvataju Statut i druga akta Komore Medijatora i učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

VIP članovi imaju prava glasa i prava da budu birani u organe i tela Komore Medijatora preko svog predstavnika koga imenuju prilikom prijema u članstvo.

VIP član u Skupštini Komore Medijatora može da imenuje dva predstavnika.

Odluku o prijemu u članstvo Komore Medijatora VIP člana donosi predsednik Komore Medijatora, na osnovu podnete pojedinačne prijave i o tome obaveštava Skupštinu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave.

Prijava i potrebna dokumentacija za prijem u članstvo Komore Medijatora biće dostupni na internet stranici Komore Medijatora i može se podneti i/ili pisanim putem i/ili putem elektronske pošte.

Izuzetno, predsednik Komore Medijatora može doneti odluku da se u članstvo Komore Medijatora, kao VIP članovi, prime i privredni subjekti (udruženja građana, zadruge, fondacije, predstavništva, preduzetnici i druge organi i organizacije) koje ne ispunjavaju kriterijume za članstvo iz stava 1. ovog člana, a ukoliko mogu da doprinese ostvarivanju ciljeva i/ili podizanju ugleda Komore Medijatora.

Fizička lica ne mogu biti VIP članovi Komore Medijatora.

Protiv odluke predsednika Komore Medijatora o prijemu u članstvo, može se podneti prigovor Komisiji koju formira Skupština, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.

Komisija iz prethodnog stava odlučuje po prigovoru u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora.

VIP članovi plaćaju članarinu za članstvo u Komori Medijatora, na osnovu odluke nadležnog organa Komore Medijatora.

Počasni članovi Komore Medijatora

Počasni članovi Komore Medijatora (u daljem tekstu: Počasni članovi) mogu biti redovni, korporativni i VIP članovi koji potpišu pristupnicu, prihvataju Statut i druga akta Komore Medijatora i učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Počasni članovi nemaju pravo glasa ni prava da budu birani u organe i tela Komore Medijatora.

Odluku o prijemu u članstvo Komore počasnog člana donosi predsednik Komore Medijatora i o tome obaveštava Skupštinu.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu za članstvo u Komori Medijatora.

Medijator-posrednik - komora medijatora srbije

KOMORA MEDIJATORA SRBIJE

Alekse Nenadovića 19, 11000 Beograd

Kontakt telefon: 011 630 41 99

Kontakt telefon: 069 000 000 3

Kontakt telefon: 066 092 111

Matični broj: 28325479

PIB: 112535136

E-pošta: kancelarija@kms.rs

Whatsapp WhatsApp: +381631718199