Pixel

Учланите се у Комору медијатора Србије

Изаберите чланство у Комори које одговара Вашим потребама.

Приправни чланови

Z

Присуство на дружењима медијатора
Консултације око ваше медијације
✖ Правна помоћ у Вашој првој медијацији
✖ Канцеларија за Вашу прву медијацију
✖ Основна обука за медијатора
✖ Специјализована обука за медијатора
✖ Напредну обуку за медијатора
Ангажовање неког од наших медијатора за Ваш спор

Почасни чланови

Z

Присуство на дружењима медијатора
Консултације око ваше медијације
Правна помоћ у Вашој првој медијацији
✖ Канцеларија за Вашу прву медијацију
✖ Основна обука за медијатора
✖ Специјализована обука за медијатора
✖ Напредну обуку за медијатора
Ангажовање неког од наших медијатора за Ваш спор

Редовни чланови

Z

Присуство на дружењима медијатора
Консултације око ваше медијације
Правна помоћ у Вашој првој медијацији
Канцеларија за Вашу прву медијацију
Основна обука за медијатора
Специјализована обука за медијатора
Напредну обуку за медијатора
Ангажовање неког од наших медијатора за Ваш спор

Корпоративни чланови

Z

Присуство на дружењима медијатора
Консултације око ваше медијације
Правна помоћ у Вашој првој медијацији
Канцеларија за Вашу прву медијацију
Основна обука за медијатора*
Специјализована обука за медијатора**
Напредну обуку за медијатора***
Ангажовање неког од наших медијатора за Ваш спор****

* 3 основне обуке - једнократно
** 3 специјализоване обуке - једнократно
*** 3 напредне обуке - једнократно
**** За 3 медијације - годишње

ВИП чланови

Z

Присуство на дружењима медијатора
Консултације око ваше медијације
Правна помоћ у Вашој првој медијацији*
Канцеларија за Вашу прву медијацију**
Основна обука за медијатора
Специјализована обука за медијатора***
Напредну обуку за медијатора
Ангажовање неког од наших медијатора за Ваш спор****

* 2 пута правна помоћ у Вашој првој медијациј
** 2 пута коришћење канцеларије за Вашу прву медијацију
*** две бесплатне специјализоване обуке годишње
**** 2 пута годишње ангажовање неког од наших медијатора за Ваш спор

Комора Медијатора Србије

Комора Медијатора је добровољно, невладино и непрофитно удружење, засновано на слободи удруживања више физичких и/или правних лица основано ради унапређења и остваривања циљева Коморе.

О Комори Медијатора Србије

Комора Медијатора представља глас медијатора у Републици Србији и носилац је пословног и регулаторног окружења из области медијације и прописа који су у непосредној вези са медијацијом уз активно учешће и партнерство са председником Републике Србије, Владом Републике Србије, аутономним покрајинама, локалним самоуправама, привредом и представницима привреде, правним и сродним факултетима, другим релевантним установама и организацијама у Републици Србији као и међународним институцијама које послују на територији Републике Србије.

Комора Медијатора Србије оснива се ради остваривања циљева у области унапређења развоја медијације, као и прописа која су у непосредној вези са медијацијом; заступања интереса медијатора; систематизације и обједињавања правних и стручних докумената пословног повезивања и информисања чланова у области медијације; унапређења друштвене мреже за чланове Коморе Медијатора; подизања конкурентности правне науке.

У делокруг рада Коморе Медијатора, спада и следеће:

 • дефинисање стратeгије развоја медијације, али и прописа који су у непосредној вези са медијацијом:
 • сарадња са универзитетима, школама, стручним и сличним удружењима, као и другим организацијама и асоцијацијама у земљи и иностранству које се баве медијацијом;
 • иницирање и учествовање у реализацији развојних пројеката од интереса за правну науку и правнике у Републици Србији, а посебно од значаја за медијацију као дела правне доктрине;
 • повезивање својих чланова са научно-истраживачким и истраживачко-развојним институцијама и подстицање развоја медијације у свом правцима развоја;
 • праћење текуће правне проблематике везане за медијацију, по областима и информисање чланова о свим новостима, изменама и допунама закона који су у коализији са медијацијом и сл.;
 • модернизација и формирање савремених информационих токова;
 • приступање различитим интернет сервисима у циљу информисања и других услуга у области правног информисања;
 • повезивање својих чланова са институцијама у земљи и иностранству;
 • пружање услуга коналтинга и различитих облика правне и друге помоћи својим члановима;
 • организовање презентација нових закона, припремање и промовисање типских аката из области медијације;
 • организација (самостално или у сарадњи са другим организацијама) стручних семинара, скупова, саветовања и других облика едукације у области медијације;
 • објављивање књига и других публикација и часописа о питањима које се односе на правну науку, а посебно на област медијацију;
 • давање савета и пружање подршке својим члановима;
 • позиционирање и евентуално пружање услуга на тржишту, као и евентуално обављање других делатности привредног карактера;
 • вршење других услуга по захтеву чланова и трећих лица;
 • обављање и других послова од интереса за правну науку и медијацију, самостално и/или у сарадњи са државним органима и организацијама, научним и другим институцијама и установама;
 • посредовање-медијација;
 • оснивање одговарајућег медија (интернет портал/електронски магазин) у складу са позитивно – правним прописима у Републици Србији.

 

ЧЛАНСТВО У КОМОРИ МЕДИЈАТОРА

 

Стицање својства члана у Комори Медијатора

Чланови Коморе Медијатора могу бити, медијатори-посредници уписани у Регистар посредника Министарства правде РС, студенти факултета у Републици Србији, као и привредни субјекти који обављају регистровану делатност у Републици Србији, а која прихватају циљеве и акта Коморе Медијатора и који поднесу пријаву за учлањење, на начин регулисан овим Статутом.

Изузетно, чланови Коморе Медијатора могу бити и друга лица по одобрењу председика и/или лица које он овласти.

Чланство у Комори Медијатора је добровољно и постоје следећи облици чланства:

 • приправни чланови;
 • редовни чланови;
 • корпоративни чланови;
 • ВИП чланови;
 • почасни чланови.

Приправни чланови Коморе Медијатора

Приправни чланови Коморе Медијатора (у даљем тексту: приправни чланови) су студенти  факултета у Републици Србији који потпишу приступницу, прихватају Статут и друга акта Коморе Медијатора и учествују у остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Приправни чланови немају право гласа ни право да буду бирани у органе и тела Коморе Медијатора.

Одлуку о пријему у чланство Коморе Медијатора приправног члана доноси председник Коморе , на основу поднете појединачне пријаве и о томе обавештава Скупштину.

Пријава и потребна документација за пријем у чланство Коморе Медијатора биће доступни на интернет страници Коморе Медијатора и може се поднети и/или писаним путем и/или путем електронске поште.

Изузетно, председник Коморе Медијатора може донети одлуку да се у чланство Коморе Медијатора, као приправни члан, прими и лице које није студент факултета, уколико то лице може да допринесе остваривању циљева и/или подизању угледа Коморе Медијатора.

Против одлуке председника Коморе Медијатора о пријему у чланство, може се поднети приговор Комисији коју формира Скупштина, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. Комисија из претходног става одлучује по приговору у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.

Приправни чланови не плаћају чланарину за чланство у Комори Медијатора.

Редовни чланови Коморе Медијатора

Редовни чланови Коморе Медијатора  (у даљем тексту: редовни чланови) су физичка лица – држављани Републике Србије са завршеним факултетом, који су уписани у регистратор посредника-медијатора и други који потпишу приступницу, прихватају Статут и друга акта Коморе Медијатора и учествују у остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Редовни чланови имају права гласа и права да буду бирани у органе и тела Коморе Медијатора.

Одлуку о пријему у чланство Коморе Медијатора редовног члана доноси председник Коморе Медијатора, на основу поднете појединачне пријаве и о томе обавештава Скупштину у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве.

Пријава и потребна документација за пријем у чланство Коморе Медијатора биће доступни на интернет страници Коморе Медијатора и може се поднети и/или писаним путем и/или путем електронске поште.

Изузетно, председник Коморе Медијатора може донети одлуку да се у чланство Коморе Медијатора, као редовни члан, прими и лице које не испуњава услове из става 1. овог члана, уколико то лице може да допринесе остваривању циљева и/или подизању угледа Коморе Медијатора.

Против одлуке председника Коморе Медијатора о пријему у чланство, може се поднети приговор Комисији коју формира Скупштина, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

Комисија из претходног става одлучује по приговору у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.

Редовни члан плаћа чланарину за чланство у Комори Медијатора, на основу одлуке надлежног органа Коморе Медијатора. 

Корпоративни чланови Коморе Медијатора

Корпоративни чланови Коморе Медијатора (у даљем тексту: корпоративни чланови) су привредни субјекти (правна лица) у Републици Србији, , а који потпишу приступницу, прихватају Статут и друга акта Коморе Медијатора и учествују у остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Корпоративни чланови имају права гласа и право да буду бирани у органе и тела Коморе Медијатора преко свог представника кога именују приликом пријема у чланство.

Одлуку о пријему у чланство Коморе Медијатора корпоративног члана доноси председник Коморе Медијатора, на основу поднете појединачне пријаве и о томе обавештава Скупштину у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве.

Пријава и потребна документација за пријем у чланство Коморе Медијатора биће доступни на интернет страници Коморе Медијатора и може се поднети и/или писаним путем и/или путем електронске поште.

Изузетно, председник Коморе Медијатора може донети одлуку да се у чланство Коморе Медијатора, као корпоративни чланови, приме и привредни субјекти (удружења грађана, задруге, фондације, представништва, предузетници и друге органи и организације) које не испуњавају критеријуме за чланство из става 1. овог члана, а уколико могу да допринесе остваривању циљева и/или подизању угледа Коморе Медијатора.

Против одлуке председника Коморе Медијатора о пријему у чланство, може се поднети приговор Комисији коју формира Скупштина, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

Комисија из претходног става одлучује по приговору у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.

Корпоративни чланови плаћају чланарину за чланство у Комори Медијатора,, на основу одлуке надлежног органа Коморе Медијатора. 

ВИП чланови Коморе Медијатора

ВИП чланови Коморе Медијатора (у даљем тексту: ВИП чланови) су привредни субјекти (правна лица) у Републици Србији, а који потпишу приступницу, прихватају Статут и друга акта Коморе Медијатора и учествују у остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом.

ВИП чланови имају права гласа и права да буду бирани у органе и тела Коморе Медијатора преко свог представника кога именују приликом пријема у чланство.

ВИП члан у Скупштини Коморе Медијатора може да именује два представника.

Одлуку о пријему у чланство Коморе Медијатора ВИП члана доноси председник Коморе Медијатора, на основу поднете појединачне пријаве и о томе обавештава Скупштину у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве.

Пријава и потребна документација за пријем у чланство Коморе Медијатора биће доступни на интернет страници Коморе Медијатора и може се поднети и/или писаним путем и/или путем електронске поште.

Изузетно, председник Коморе Медијатора може донети одлуку да се у чланство Коморе Медијатора, као ВИП чланови, приме и привредни субјекти (удружења грађана, задруге, фондације, представништва, предузетници и друге органи и организације) које не испуњавају критеријуме за чланство из става 1. овог члана, а уколико могу да допринесе остваривању циљева и/или подизању угледа Коморе Медијатора.

Физичка лица не могу бити ВИП чланови Коморе Медијатора.

Против одлуке председника Коморе Медијатора о пријему у чланство, може се поднети приговор Комисији коју формира Скупштина, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

Комисија из претходног става одлучује по приговору у року од 8 (осам) дана од пријема приговора.

ВИП чланови плаћају чланарину за чланство у Комори Медијатора, на основу одлуке надлежног органа Коморе Медијатора.

Почасни чланови Коморе Медијатора

Почасни чланови Коморе Медијатора (у даљем тексту: Почасни чланови) могу бити редовни, корпоративни и ВИП чланови који потпишу приступницу, прихватају Статут и друга акта Коморе Медијатора и учествују у остваривању циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Почасни чланови немају право гласа ни права да буду бирани у органе и тела Коморе Медијатора.

Одлуку о пријему у чланство Коморе почасног члана доноси председник Коморе Медијатора и о томе обавештава Скупштину.

Почасни чланови не плаћају чланарину за чланство у Комори Медијатора.

КОМОРА МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Алексе Ненадовића 19, 11000 Београд

Контакт телефон: 011 630 41 99

Контакт телефон: 069 000 000 3

Матични број: 28325479

ПИБ: 112535136

Е-пошта: kancelarija@kms.rs

Whatsapp  WhatsApp: +381631718199